MOSiR - Chełm

Kort tenisowy

Obok stadionu jest kort do tenisa ziemnego.dział: Strona startowa arrow Hala Sportowa
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Miejska Hala Sportowa Drukuj Wyślij znajomemu
hala1.jpg
 
Miejska Hala Sportowa MOSiR zlokalizowana jest przy ul. Granicznej 2a. Oficjalnie do użytku  została przekazana
09 października 2002 r. Uroczystość otwarcia zaszczycił swoją obecnością Prezydent  Aleksander Kwaśniewski. 

Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy przystosowany do  rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów, ćwiczeń gimnastycznych, rehabilitacyjnych. Na hali mogą być przeprowadzane  zawody  w następujących dyscyplinach sportowych: 

 • piłka ręczna;
 • piłka nożna;
 • koszykówka;
 • piłka siatkowa (poza turniejami międzynarodowymi);
 • boks;
 • tenis stołowy;
 • tenis ziemny;
 • akrobatyka;
 • taniec;
 • szermierka;
 • judo;
 • podnoszenie ciężarów;
 • zapasy;
 • sambo;

 

Salki boczne przystosowane są do:

 • ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób kontuzjowanych i niepełnosprawnych
 • aerobiku, fittnesu
 • rozgrzewek i ćwiczeń gimnastycznych ogólnych
 • treningów zapasów
 • treningów judo
 • treningów tenisa stołowego
 • treningów sambo

 • dysponujemy także salą konferencyjną oraz sauną

salka5.jpg  salka6-konf.jpg


Podstawowe dane techniczne:

 • kubatura   - 41547,0 m3;
 • powierzchnia użytkowa boiska głównego    -    26,0 x 48,0 = 1248 m2;
 • powierzchnia użytkowa salek sportowych    -    297,5m2
 • wielkość widowni stałej:
 • miejsca siedzące      -    1044 (w tym 70 dla osób niepełnosprawnych);
 • miejsca stojące        -    200;
 • maksymalna pojemność hali (po dostawieniu widowni na płycie boiska) dla widzów - 1500 miejsc;
 • parking wokół hali     -  250 samochodów

Do najważniejszych imprez sportowych, które odbyły się w Miejskiej Hali Sportowej należy zaliczyć:

 • międzynarodowy mecz w piłce ręcznej kobiet SPR ICOM Lublin – Juventa Mihalowice (Słowacja);
 • XI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – Lubelszczyzna 2005;
 • mecz piłki ręcznej EHF SPR Icom Lublin – BMT Mińsk Białoruś;
 • mecz piłki ręcznej EHF SPR Icom Lublin – DVSC Debreczyn Węgry;
 • mecz piłki ręcznej EHF SPR ICom Lublin – SASSARI CITTA’DEL CANDELIERI;
 • Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach „Poland Open”;
 • Gala Mistrzów Podnoszenia Ciężarów im. Mariana Zielińskiego
 • Pierwszy Otwarty Turniej Województwa Lubelskiego w MUAY THAI

Cennik opłat za korzystanie z pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej :

§ 1

 1. Wynajem hali sportowej dla celów szkoleniowych za jednostkę w wymiarze 1 godz.

1) dla szkół i uczelni indywidualnie

2) dla jednostek kultury fizycznej, miejskich klubów sportowych 55,00 zł

3) dla pozostałych 160,00 zł

2. Wynajem sauny 150,00 zł

3. Wynajem stołu do tenisa stołowego 15,00 zł

4. Wynajem hali sportowej na imprezy komercyjne:

1) pierwszy dzień imprezy 3 000,00 zł

2) za następny dzień imprezy 3 500,00 zł


UWAGA: W cenniku podano ceny brutto.

§ 2

Przewiduje się możliwość zwolnienia z opłat za korzystanie z pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej organizatorów imprez promujących Miasto Chełm oraz podmioty współpracujące
w zakresie organizacji imprez z Miastem Chełm i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Chełmie.

§ 3

 

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Miejskiej Hali Sportowej przysługuje weteranom
i weteranom poszkodowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.).  

 

 


  hala2.jpg  hala3.jpg   hala4.jpg  hala1.jpg  hala5.jpg

 

Zapraszamy wszystkich
do regularnego korzystania z hali,
brania udziałuw naszych rozgrywkach oraz
kibicowania na imprezach !

 


REGULAMIN OBIEKTU MIEJSKIEJ

 HALI SPORTOWEJ

22-100 CHEŁM UL. GRANICZNA 2A 1. Informacja ogólna. 1. Hala widowiskowa - sportowa jest obiektem będącym własnością komunalną Miasta Chełma zarządzaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jednostka Budżetowa - Chełm.

 2. Hala przeznaczona jest do organizowania imprez masowych (należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową) jak również przeprowadzania treningów oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych.

 3. Organizowanie imprez masowych musi się odbywać zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz.U. Nr 62, poz. 504/. Zawarcie umowy na udostępnienie hali na organizację imprezy masowej w rozumieniu ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych może nastąpić po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Chełma na złożony przez organizatora wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zaakceptowanie regulaminu obowiązującego w Miejskiej Hali sportowej.

 4. Ilość osób przebywająca na obiekcie nie może przekraczać 1500 i jest uzależniona od charakteru imprezy, wielkości sceny, scenografii i przepisów przeciwpożarowych; musi być każdorazowo uwzględniana z organizatorem imprezy, z którym podpisana będzie umowa wg załączników (imprez sportowych zał. Nr 1 - rozrywkowych zał. Nr 2)

 5. Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez sportowych środków bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności, pojemności sektorów, opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 6. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń. 1. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w Miejskiej Hali Sportowej. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w obiekcie Miejskiej Hali Sportowej.

 2. Podstawą wstępu i pobytu w hali uczestników zajęć lub imprez jest:

 • Dla widzów uczestniczących w imprezie - ważny bilet wstępu

 • Dla uczestników w zajęciach - zaświadczenie wystawione przez organizatora

 • Dla dziennikarzy, prasy, radia i TV - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy

 • Dla gości honorowych, itp. - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy.

 1. Każdy wchodzący na teren hali zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej swojego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wstępu zgodnie z pkt. II.2 niniejszego regulaminu.BILET WSTĘPU - UMOWA CYWILNO - PRAWNA 1. Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie obiektu jest formą umowy cywilno - prawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem a nabywcą - posiadaczem biletu.

 2. Bilet wstępu zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.UPRAWNIENIA POSIADACZA BILETU WSTĘPU NA OBIEKT 1. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:

 • Zajęcia miejsca określonego na bilecie

 • Swobodnej obserwacji imprezy

 • Korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej na obiekcie na zasadach odpłatności

 • Kulturalnego kibicowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej

 • Korzystania z szatni i WC na zasadach odpłatności.

OBOWIĄZKI POSIADACZA BILETU WSTĘPU - NAKAZY

 1. Nabywca, posiadacz ważnego biletu jest zobowiązany do:

 • Zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy

 • Korzystanie wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z innego wyznaczonych do tego celu

 • Poruszania się na obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca na odpowiednim sektorze, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe

 • Okazanie na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu

 • Kulturalnego zachowania w czasie pobytu na obiekcieZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA OBIEKCIE

 1. Posiadacza ważnego biletu wstępu oraz innych uczestników imprez obowiązują następujące zakazy:

 • Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych

 • Wchodzenia na obiekt pod wpływem alkoholu

 • Wnoszenia alkoholu, napojów, przedmiotów twardych, petard, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. Mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji.

 • Dopuszcza się możliwość zakupu, posiadania i spożywania alkoholu zakupionego podczas trwania imprezy w miejscach wyznaczonych przez organizatora imprezy

Wynajmujący nie przewiduje uruchomienia depozytu na deponowanie alkoholu oraz napojów czy innych przedmiotów.

 • Wnoszenia broni

 • Używania „kominiarek" służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne

 • Wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi

 • Wchodzenia na płytę hali oraz do pomieszczeń zastrzeżonych dla sportowców, wykonawców i administracji

 • Używania wulgarnych słów i określeń

 • Wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej

 • Wprowadzania jakichkolwiek zwierząt

 • Wrzucania na płytę hali lub sceny jakichkolwiek przedmiotów

 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu. 1. Obowiązek i odpowiedzialność organizatora imprezy. 1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa najętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. Nr 62, poz. 504/ a w szczególności poprzez przestrzeganie pkt. 8 niniejszego regulaminu.

 2. Organizator odpowiedzialny jest za:

 • Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły

 • Stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.

 • Montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami

 • Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych zewnętrznych jak i wewnętrznych obiektu

 • zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń

 1. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu (palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych)

 • Stosowne elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych potwierdzone atestami

 • Miejsce i sposób ich montażu należy uzgodnić z kierownictwem obiektu

 • Elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione jak również usytuowane w nieodpowiednim miejscu i niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, zostaną usunięte na koszt organizatora

 • Pracownicy obsługi imprezy, służby ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru

 • Służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie hali przez uprawnioną osobę w zakresie:

 • Zasad prowadzenia ewakuacji

 • Sposób alarmowania straży pożarnej

 • Zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

 1. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 z 1982r poz. 230, z późn. Zm. Oraz postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10 z 1996r poz. 55)

 2. Organizator przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu.

 3. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno - prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszystkich wyrządzonych na obiekcie szkód, w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.Chełm, dnia 26.06.2023r.