MOSiR - Chełm

Kort tenisowy

Obok stadionu jest kort do tenisa ziemnego.dział: Strona startowa arrow Zamówienia publiczne
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika Drukuj Wyślij znajomemu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU

Ciągnik URSUS C360 nr rejestracyjny CHC539H rok produkcji 1988
- cena wywoławcza 14 000zł. brutto.

Przetarg na sprzedaż wymienionego pojazdu odbędzie się w dniu 04.10.2012r.
w siedzibie MOSiR w Chełmie przy ul. Granicznej 2a (hala sportowa) o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto w banku PEKAO S.A. I O / Chełm Nr  27 1240 2223 1111 0000 3577 0299 lub w kasie MOSiR najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu.

Ciągnik można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00 na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A w Chełmie.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.   

 

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA

                                                                                    

§1

Organizatorem nieograniczonego przetargu na sprzedaż ciągnika jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a. 

§2

 1. Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem ciągnika,
  tj. pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika i dokonać jego oględzin w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.

§3

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie  MOSiR
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wpłacenie wadium, wynoszącego 10% ceny wywoławczej sprzedawanego ciągnika w terminie do dnia 04.10.2012 r. do godziny 9.00 i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy uregulować przelewem
  na rachunek Organizatora przetargu
  w banku PEKAO S.A.I O/Chełm na rachunek Nr 27 1240 2223 1111 0000 3577 0299 lub w kasie MOSiR w dniu przetargu do godz. 9.00. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora przetargu, nie zaś data dokonania przelewu przez oferenta. Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium dot. przetargu na ciągnik".
 4. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu, zwraca się w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§4

Cena wywoławcza ciągnika wynosi brutto 14000zł.

§5

1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest pracownik Organizatora Pan Krzysztof Białowicz
(tel. 602 558 289).

2. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo.

§6

1. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.

2. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

a) przedmiot przetargu

b) cenę wywoławczą

c) wysokość kwoty postąpienia

3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej

5. Postąpienie wynosi 100zł

6. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

7. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

8. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż towaru na rzecz nabywcy.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po udzieleniu mu przybicia w terminie do 7 dni od daty przeprowadzonej licytacji, na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie w banku PEKAO S.A.I O/Chełm na rachunek Nr 27 1240 2223 1111 0000 3577 0299.

10. Nabywca, który w terminie określonym w ustępie 9 nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.

 

§7

1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien zawierać:

1/ określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

2/ imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3/ wysokość ceny wywoławczej,

4/ najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,

5/ imię, nazwisko (firmę), NIP i miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy,

6/ wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaka nabywca uiścił na poczet ceny,

7/ wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.      

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, po czym zatwierdza go kierownik jednostki.

§8

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 
Dzierżawa sztucznego lodowiska wraz z serwisem w okresie dzierżawy Drukuj Wyślij znajomemu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 20m x 30m wraz z serwisem w okresie dzierżawy".

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289

Termin składania ofert upływa 22.12.2011r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2011r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.

 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Drukuj Wyślij znajomemu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy samowyładowczej D-47 B  nr rejestracyjny CHB 342 P, rok produkcji 1978.

Cena 2200 zł.

Przetarg na sprzedaż przyczepy odbędzie się w dniu 02.12.2008r. w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2A (hala sportowa) o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie MOSiR najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu.Pojazd podlegający przetargowi można oglądać codziennie w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 
ogłoszenie o sprzedaży przyczepy samowyładowczej Drukuj Wyślij znajomemu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zaprasza do składania ofert na sprzedaż przyczepy samowyładowczej D-47B - rok 1978.

Przyczepę można oglądać codziennie w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00 na terenie obiektu "Amfiteatr Kumowa Dolina" przy
ul. Podgórze 47.
Oferty należy składać do dnia 22.08.2008r. w sekretariacie MOSiR, ul. Graniczna 2A.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.08.2008r. o godz. 13.00 w biurze MOSiR przy ul. Granicznej 2A.

 
Ogłoszenie O Sprzedaży Pojazdu Drukuj Wyślij znajomemu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego FS STAR 200 nr rejestracyjny CHA 556N-rok 1984.
Pojad można oglądać w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00 na terenie obiektu Stadion Miejski przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A.
Oferty należy składać do dnia 14.08.2008r. w sekretariacie MOSiR, ul. Graniczna 2A.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.08.2008r. o godz. 13.00 w biurze MOSiR ul.Graniczna 2A.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 25 z 29