Dzierżawa sztucznego lodowiska wraz z serwisem w okresie dzierżawy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 20m x 30m wraz z serwisem w okresie dzierżawy".

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289

Termin składania ofert upływa 22.12.2011r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2011r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.