Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 o wymiarach 20 m x 40 m wraz z serwisem w okresie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021-2022 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy".

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie 

https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33476

Termin składania ofert upływa 03.11.2021 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godz, 1030 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.