Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018-2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018-2019 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy".

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie http://www.mosir.chelm.bip-gov.info.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289

Termin składania ofert upływa 5.10.2018r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2018r. o godz, 1100 w siedzibie MOSiR przy ul. Granicznej 2a.