Dzierżawa przenośniego lodowiska na sezon 2017/2018 o wymiarach 20 m x 40 m wraz z serwisem
Aktualizacja 02.10.2017 r.

OGOSZENIE O WYNIKU postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoo o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie informuje, że wwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoo o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro na dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 wraz z serwisem w okresie dzierżawy wpłynęły 4 oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRORINK POLSKA Sp z o.o.

ul. Widok 19 lok. 197

00-026 Warszawa

Jest to najokrzystniejsza oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

 

Miasto Chełm-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy".

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy można otrzymać w sekretariacie MOSiR przy ul. Granicznej 2a w Chełmie lub na stronie

http://mosir_chelm.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Białowicz tel. 602 558 289.

Termin składania ofert upływa 27.09.2017 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11.00.